Polska półka filmowa Polska półka filmowa

Gramatyka z kulturą. Kulturalnie o gramatyce

Prezentacje:

Obejrzyj film:

Do przeczytania

B. Maliszewski Gramatyka z kulturą – o współczesnych ścieżkach nauczania gramatyki

Sztuka czy rzemiosło 1. Nauczyć Polski i polskiego. red. A. Achtelik, J. Tambor, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2007

JOLANTA TAMBOR: Po co są końcówki równoległe?

MAGDALENA PASTUCHOWA: O słowotwórstwie z perspektywy leksykalnej

ALEKSANDRA JANOWSKA: O swoistości derywacji na tle innych sposobów nominacji

PIOTR ŻMIGRODZKI: Związki między składnikami w zdaniu polskim

Sztuka i rzemiosło 2. Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, M. Kita, J. Tambor, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2010

MAGDALENA PASTUCHOWA: Rola nauczania słowotwórstwa w kształtowaniu kompetencji językowej cudzoziemców

ALEKSANDRA JANOWSKA: Z pogranicza słowotwórstwa. O „podstawach związanych” w polszczyźnie

MIROSŁAWA SIUCIAK: Liczebniki zbiorowe – słowiańska osobliwość w wyrażaniu relacji ilościowych

Sztuka to rzemiosło 3. Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, M. Kita, J. Tambor, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2013

MAGDALENA PASTUCHOWA: Słowotwórstwo – sposób na nazywanie świata czy część systemu gramatycznego?

ALEKSANDRA JANOWSKA: Złożoność derywacji czasownikowej z punktu widzenie glottodydaktyki

JOLANTA TAMBOR: O czasownikowych regularnościach. Wyznaczniki fleksyjne

MIROSŁAWA SIUCIAK: Niestabilność fleksyjna rzeczowników zapożyczonych w polszczyźnie dawnej i współczesnej

AŁŁA KRAWCZUK: Od gramatyki do pragmatyki. Problemy polszczyzny na Wschodzie

M. Smereczniak, Posłowie: czas i aspekt jako podstawowe kategorie czasowników. Wybrane zagadnienia w ujęciu glottodydaktyczny, w. M. Maciołek, Tęczowa gramatyka języka polskiego w tabelach

Materiały

Gramatyka z kulturą poradnik metodyczny

Gramatyczne porządki i historyczne wyjątki. Polska gramatyka – reguły, tabele, zasady

Powrót do listy